Otis c; #personal #otis  (Taken with Instagram)

Otis c; #personal #otis (Taken with Instagram)

posted 6:02 pm on Friday, August 3, 2012 tags ยป #personal
#otis